Arkkitehtitoimisto Malmio: arkkitehtipiirustukset, ennakkolausunto ja rakennuslupa

 

Häkkäsen selvityksen jälkeen arkkitehtitoimisto Malmio on vienyt ullakkorakennushanketta eteenpäin ja myös tehnyt asiasta konkreettiset arkkitehtipiirustukset, vaikka yhtiökokous 2009 oli ehdottomasti päättänyt ettei näitä tilata ja valtuutus koski ainoastaan Häkkäseltä tilattua selvitystä. Onkin kyseenalaista mistä varoista tätä hankkeen eteenpäin vientiä on rahoitettu. 19.6.2010 kokouksessa isännöitsijä väitti, että rahat on otettu putkiremontin suunnittelusta. Kokouksessa isännöitsijä mainitsi Malmiolle maksetun vuonna 2011 noin 10 000 euron summan ja puhui suunnitteluun käytetyn 108 000 euroa, mutta jäi epäselväksi mitä suunnittelua hän tarkoitti koska vastauksessaan isännöitsijä yritti yhdistää jatkuvasti ullakon ja märkätilan suunnittelukustannukset. Näin hän väitti itse asiassa että yhtiökokouksen hyväksyessä märkätilan suunnittelukustannuksia tämä oli hyväksynyt myös ullakon ylimääräiset suunnittelukustannukset.

Osakas Kaprion kysyi miksi selvitystä ei voitu toimittaa kirjallisena yhtiökokouksen ja myös muut osakkaat halusivat asiasta kirjallista selvitystä. Hallitus lupasikin sen toimittaa, mutta ei ole sitä ainakaan syyskuuhun 2012 mennessä tehnyt. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut Siikala myös pyrki välttämättä saamaan päätöksen asiasta ennen asian kirjallista selvittelyä osakkaille.

Yhtiökokous 2009 oli myös päättänyt, että ullakkoselvitys oli tehtävä tilikauden 2009-2010 korjausbudjetissa. Mitään tätä kumoavaa tai muuttavaa päätöstä yksikään yhtiökokous ei ole sen jälkeen tehnyt. Isännöitsijä Metsälä väitti 2012 yhtiökokouksessa, että aina päätettäessä märkätilan remontin kustannuksista yhtiökokous onkin jollakin tavalla antanut myös valtuudet ullakkosuunnitelmien jatkamiseen ja hallitus sai näillä selityksillä 2012 yhtiökokouksen hyväksymään tämän selkeästi väärän toiminnan jälkikäteen.

Malmiolta tilattiin siis useita piirrustuksia ullakkorakentamisesta koska tämän ensimmäisiä piirrustuksia ei hyväksytty rakennusvalvontavirastossa.

Malmio haki Museokatu 46 ullakkorakentamiseen 2011 ennakkolausuntoa rakennusvalvontavirastosta. Isännöitsijä Timo Metsälä on 21.1.2011 valtuuttanut arkkitehti Ari Malmion ”valmistelemaan hakemusasiakirjat, hakemaan ennakkopäätöstä as oy:n ullakkorakentamishankkeessa sekä edustamaan talonyhtiötä viranomaisneuvotteluissa.”

Sittemmin Kaarlo Sell on edustanut Malmion kanssa talonyhtiötä rakennusvalvontavirastossa tehdyissä ennakkoneuvotteluissa. Neuvotteluita on pidetty Malmiolta tilattujen suunnitelmien pohjalta ja niitä on käyty kolmeen otteeseen 29.9.2011, 18.10.2011 ja 1.11.2011.

Hanke on myös käynyt kaksi kertaa kaupunkikuvaneuvottelukunnassa, joka on antanut asiasta kaksi lausuntoa.

Ensimmäisessä lausunnossa 30.11.2011 neuvottelukunta katsoo, että ullakon rakentaminen ei ole mahdollista ehdotetussa laajuudessa. [LAUSUNTO__30_11_2011.]

Toisessa 8.2.2012 lausunnossa neuvottelukunta ei puolla piirustuksissa ollutta Museokadun puolelle esitettyä kattoikkunaa. Muilta osin neuvottelukunta puoltaa hanketta ehdollisesti lausunnossa mainituin huomautuksin. [ LAUSUNTO__8_2_2012]

Siitä huolimatta että talonyhtiön pj. tiedotti osakkaita, että rakennuslupaa haetaan jos yhtiökokous niin päättää ja mitään tällaista päätöstä yhtiökokous ei tehnyt, Ari Malmio kuitenkin edelleen toimitti 7.3.2012 rakennusvalvontavirastoon rakennuslupahakemuksen ja korjaamansa arkkitehtipiirustukset.

Liitteenä oli Timo Metsälän 5.3.2012 allekirjoittama valtuutus sekä hallituksen 22.2.2012 pitämän kirjallisen kokouksen pöytäkirja, jossa Malmio on valtuutettu hakemaan rakennuslupaa Mechelininkatu 29 ullakkorakentamiseen. Allekirjoittamattoman hallituksen pöytäkirjan mukaan kirjallisessa kokouksessa olivat olleet läsnä Metsälä, Sell, Siikala, Berglund, Korpinen, Ukkonen. Koivusalon huomattaessa ettei pöytäkirjaa ollut edes allekirjoitettu, rakennusvalvontavirasto pyysi allekirjoitetun pöytäkirjan. Samalla hakemuksesta poistettiin Metsälän 5.3.2012 allekirjoittama valtuutus.
Uudelleen toimitetun pöytäkirjan olivat allekirjoittaneet Sell, Berglund, Siikala ja Ukkonen. Korpinen todettiin edelleen läsnäolleeksi ”kirjallisessa” kokouksessa, mutta tämän allekirjoitusta ei ollut pöytäkirjassa.

HAKEMUS

Vastaavaksi rakennussuunnittelijaksi hakemukseen on merkitty Aimo Heimala, Finnmap Consulting Oy.

Finmapp Consulting Oy on tullut talolle tutuksi talonyhtiön märkätilaremontin suunnittelijana sekä yhteydestään hallitukseen puheenjohtajaan Kaarlo Selliin. Ks. Finnmap ja talo.

Vastaavaksi LVI -suunnittelijaksi on merkitty Uolevi Huotila LVI – ins. Inst. toimisto Huotila OY.

Talon haltijaksi: Asunto Oy Mechelin c/o Kaarlo Sell.

Hankkeesta käytiin edelleen tekninen ennakkoneuvottelu 3.5.2012, jossa paikalla olivat rakennusvalvontaviraston edustajien lisäksi (Marina Fogdell, Matti Teppo, Petri Perkiönmäki), Kaarlo Sell, Juha Särkijärvi edustaen Mechelinin rakennusvalvontaa, Aimo Heimala Finmapp Consultingista ja Uolevi Huotila Huotila Oy.stä sekä Kristian Telaranta arkkitehtitoimisto Malmio Oy:stä.