Hallitusammattilaisen (Siikala) hyvät käytänteet

Talon hallituksessa on toiminut vuodesta 2011 lähtien yhtiön varoilla palkattu hallitusammattilainen, liikkeenjohdon konsulttina ja hallitustoiminnan asiantuntijana esiintyvä Juhani Siikala. Tätä talonyhtiöille myytävää palveluliiketoimintaa Siikala harjoittaa kommandiittiyhtiönsä FM Siikala KY kautta. Siikala on myös Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n hallituksen jäsen ja edustaa AKHAN hallitusammattilaisia.

AKHA vuorostaan ilmoittaa edistävänsä ”hyvää, ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitustyöskentelyä”. Keijo Kaivannon mukaan sen tavoitteena on ”luoda uusia menettelytapoja eettiseen toimintaan.” (Esitys Hallitusforumissa 6.10.2012.)

Osakkeen omistajien oikeuksia AKHA ei sinällään näytä korostavan vaan ilmoittaa pyrkivänsä olemaan erityisesti ”hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten aito etujärjestö.” Asunto-osakeyhtiöissä hallituksen jäsenten tietenkin pitäisi olla itse osakkaita, mutta AKHAN tarkoituksena on juuri tarjota talonyhtiöille ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Juhani Siikalan tapauksessa tämä on merkinnyt suoraa pyrkimystä korvata talon osakkeen omistajat AKHAN jäsenellä.  Kenties tämä hallituksen jäsenten etujen ajamiseen keskittyminen selittää myös sen miksi osakkaan  ja asukkaan näkökulmasta AKHAN hallitusammattilaisen Juhani Siikalan toiminta As Oy Mechelinissä ei ole vaikuttanut millään tavoin eettiseltä tai vastannut hyvän hallinnon periaatteita.

Sen sijaan Siikala on näyttänyt edustavan näkemystä, jossa osakkaiden tehtävänä on lähinnä antaa (mieluiten yksimielinen) kannatuksensa ulkopuolisen hallitusammattilaisen neuvomille hallituksen salatuille strategisille linjauksille ja jo tehdyille toimenpiteille, joille on sitten etsitty yhtiökokouksen ”tahtotilan” hyväksyntää jälkeenpäin. Lisäksi osakkaiden tehtävänä on tietenkin maksaa yhtiövastiketta, josta Siikalan palkkioiden talonyhtiölle tuomat ylimääräiset kustannukset maksetaan.  Osakkaiden osana on myös rahoittaa kiinteistöalan toimijoille jatkuvat tulovirrat takaavaa elinkaariliiketoimintaa sekä hallituksen avukseen palkkaamien erilaisten konsulttien kustannuksia. Talon hallituksessa toimiva Siikala ei ole muuten ollut kiinnostunut kommunikoimaan osakkaiden kanssa tai edes tutustumaan näiden huoneistoihin, näkemyksiin tai esittämiin ongelmiin.

Seuraavassa tarkastellaan hallitusammattilaisen Juhani Siikalan palveluliiketoimintaa As Oy Mechelinissä tämän toiminnan kulut maksavan osakkeen omistajan ja talon asukkaan näkökulmasta. Korostamme jälleen ettemme kommentoi Juhani Siikalan yksityiselämää vaan hänen myymänsä ja mainostamansa palvelutoiminnan konkreettista ilmenemismuotoa As Oy Mechelinin palkattuna hallitusammattilaisena. Huomautamme tästä, koska Siikalan toimiessa hallituksessa osakkaiden esittämään hallituksen toiminnan arvosteluun ei ole vastattu muuten kuin yrittämällä vaientaa arvostelu talon isännöitsijän tekemillä kunnianloukkausuhkauksilla ja hylätyiksi tulleilla turhilla tutkintapyynnöillä. On kysyttävä onko tällainen suhtautuminen osakkaiden osalta tulevaan arvosteluun myös osa Siikalan talon hallintoon tuomia käytänteitä? Hallitushan vastaa isännöitsijän toiminnasta osakkaiden suhteen. Myykö hallinnon avoimuutta mainostavan AKHAN edustaja talonyhtiöille palveluja, jotka eivät kestä päivänvaloa vaan joiden julkista käsittelyä on pyrittävä estämään uhkauksin?

Huomautamme myös, että toiminnassaan As Oy Mechelin palkattuna hallitusammattilaisena Juhani Siikala on itse toiminut yhtiökokouksen puheenjohtajana kun hänen palkkauksensa jatkosta on päätetty vuonna 2012. Tämä päätös on myös tehty ilman Siikalan palkkiot osaltaan maksavien vähemmistöosakkaiden suostumusta ja suoraan vastoin heidän tahtoaan. Tuohon yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavaan palkkaukseen käytetään kuitenkin näiden osakkaiden maksamia yhtiövastikkeita. Itse asiassa ulkopuolisen hallitusammattilaisen palkkaukseen talonyhtiön yhteisistä varoista pitäisi olla kaikkien yhteisten varojen maksajien suostumus. Siikala palkattiin myös asettamalla Siikalan sisältämä hallituspaketti yksittäistä ehdokasta vastaan. Vastalauseista huolimatta puheenjohtaja Siikala itse ”asiantuntijana” hyväksyi tämän omaa palkkaustaan ajavan virheellisen menettelyn ja sai tuekseen isännöitsijä Timo Metsälän. Kuitenkin isännöintiliiton oma johtava lakiasiaintuntija Marina Furuhjelm on ilmoittanut yksiselitteisesti että valittaessa talonyhtiön hallitusta ”yksittäistä ehdokasta ei voi asettaa vastakkain valmiin kokoonpanon kanssa” (HS 29.1.2013). Toisin sanoen Siikala on palkattuna asiantuntijana esittänyt oman palkkauksensa jatkamista tukevan virheellisen tulkinnan yhtiökokouksen äänestysmenettelystä. Tämän seurauksena vähemmistöosakkaat on jätetty pois hallituksesta ja pakotettu maksamaan osuutensa yhtiön täysin ylimääräisistä kuluista Siikalalle kohtuuttomina palkkioina näiden osakkaiden etua vastaan suunnatusta toiminnasta. Siikala onkin toiminut suoraan näiden osakkaiden etuja vastaan jo hyväksyessään itsensä palkkaamisen hallitukseen osakkaiden sijasta ja näiden tahdon vastaisesti. Tästä Siikalan ”hyvästä käytänteestä” on nostettu moitekanne Helsingin käräjäoikeudessa, joka tulee ottamaan kantaa Siikalan toiminnan laillisuuteen. Oli tuo käräjäoikeuden tuleva päätös Siikalan toiminnan laillisuudesta sitten mikä tahansa tällaista toimintaa ei voida pitää millään kriteerillä AKHAN mainostamana eettisenä ja korkeatasoisena toimintana.

Siikala on myös itse pyydetty kommentoimaan tässä esitettyä näkemystä hänen toiminnastaan sekä pyydetty perustelemaan hänen hallituksessa tekemiään osakkaiden etuja loukkaavia päätöksiä. Siikala ei ole katsonut tarpeelliseksi vastata osakkaille, jotka maksavat pakotettuina hänen asiantuntijapalkkioitaan.

Markku Koivusalo on lähettänyt myös AKHAN hallitukselle tässä esitetyn kertomuksen Siikalan toiminnasta Asunto-osakeyhtiö Mechelinissä ja pyytänyt AKHAA kommentoimaan vastaako se AKHAN edustamaa hallitusammattilaisen toimintaa. AKHAN hallituksen puheenjohtaja Ben Grass lupasi vuorostaan hallituksen jäsenen Keijo Kaivannon toimittavan vastauksen AKHAN hallituksen käsiteltyä asiaa. AKHAN hallitus on käsitellyt asiaa 18.3.2013 kokouksessaan, mutta päättänyt sittenkin olla kokonaan vastaamatta siihen. Keijo Kaivanto on tiedottanut asiasta seuraavasti: ”Käsiteltiin Markku Koivusalon kantelua Juhani Siikalasta. Todettiin, ettei kantelu anna aihetta käsittelyyn, koska se on yksittäisen osakkeenomistajan edustajan kannanotto ilman että asiaa olisi käsitellyt asunto-osakeyhtiön hallitus tai tilintarkastaja.”

Toisin sanoen AKHA ei huomioi osakkaan omistajien kanteluita oman hallitusammattilaisensa toiminnasta talonyhtiön hallituksessa ellei tuo sama hallitus, josta kantelu on tehty, kantelisi itsestään. Tosiasiassa AKHA ei saattanut kanteluun vastata koska selkeästikään se ei voi puolustaa julkisesti Siikalan toimintaa.

Minkälaista Siikalan toiminta As Oy Mechelinin kohdalla sitten on ollut? Ja minkälaista on ollut Siikalan tuossa toiminnassa harjoittama etiikka, jota AKHA korostaa hallitusammattilaistensa toiminnan kohdalla?

Juhani Siikalan saapuminen As Oy Mechelinin vaikuttajaksi

Ensimmäisen kerran Juhani Siikala alkoi vaikuttaa As Oy Mechelinin asioihin vuoden 2011 yhtiökokouksessa, jossa talonyhtiön hallitus esitti Siikalan palkkaamista hallitukseen. Tuolloin hallitus halusi muuten jatkaa edellisen vuoden kokoonpanolla, mutta yksi jäsenistä oli kieltäytynyt ehdottomasti toimimasta enää hallituksessa. Esittäytyessään yhtiökokoukselle Siikala ilmoitti tulleensa ehdokkaaksi asunto-osakeyhtiöön AKHAN tarjoaman asiantuntijapalvelun kautta ja erityisesti Keijo Kaivannon suosittelemana. Esitellessään yhtiökokoukselle yhtiölle tarjoamaansa hallitusammattilaispalveluaan Siikala sanoi haluavansa tuoda yhtiöön osakkaiden erimielisyydet ylittävää neutraliteettia sekä erityisesti hyviä käytänteitä eli niin sanottuja best practice toimintoja. Osakkaiden kysyessä Siikalan aiheuttamia kustannuksista talonyhtiölle, hän ilmoitti veloittavansa 90 euroa + alv tunnilta. Siikala tosin väitti, ettei tee työtään varsinaisesti rahasta, vaan koska haluaa levittää kiinteistöalan kokemuksensa kautta saamiaan hyviä käytänteitä talonyhtiöihin.

Ennen Siikalan valitsemista sama yhtiökokous oli juuri evännyt hallitukselta vastuuvapauden ja yhtiössä vallitsi luottamuspula hallituksen toimintaa kohtaan etenkin talonyhtiön puheenjohtajan ja putkiremonttia suunnitelleen Finnmap Consultingin taloudellisten yhteyksien tähden. Siikala ilmoitti oman valintansa tuovan yhtiöön ulkopuolista neutraliteettia ja luottamusta hallitukseen niin ettei vastuuvapauden epäämisiä tarvitse enää tulevaisuudessa tehdä. Koska talossa oli alkamassa putkiremontti, valintaa perusteltiin myös sillä, että Siikala oli ollut järjestämässä vuoden putkiremonttikilpailuja. Samalla Siikalalla väitettiin olevan myös hankkeessa tarvittavaa rakennusteknistä ja taloudellista osaamista sillä tämä kiinteistöliiketoiminnassa pitkään toiminut konsultti on opistotason rakennusinsinööri (1969) ja suorittanut kauppakorkeakoulun alimman tutkinnon (1973). Siikala valittiinkin 2011 hallitukseen vastaehdokkaiden puuttuessa.

Heti kun Siikalan valinta oli varmistunut, hän antoikin konkreettista näyttöä siitä mitä Siikalan edustama neutraliteetti ja hyvät käytännöt käytännössä merkitsivät. Ensimmäisenä asiantuntija toimenaan Siikala esitti saman yhtiökokouksen päätteeksi asiantuntijalausunnon, jonka mukaan vastuuvapauden myöntämisellä tai myöntämättömyydellä ei ”ole mitään käytännöllistä merkitystä”. Siikala väitti tarkistaneensa asian ennen kokousta kiinteistöliiton lakimieheltä, jonka nimeä hän ei maininnut. Jos Siikala oli todella tehnyt näin jo ennen kokousta ja siten vastuuvapauden epäämistä ennakoiden, oli tuo nimeltä mainitsematon kiinteistöliiton lakimies antanut hänelle virheellistä tietoa. Kun osakas Fagersted huomautti, että Siikala halusi puheenvuorollaan kumota juuri osakkaiden tekemän päätöksen merkityksen asettuen vahvasti hallituksen puolelle, Siikala korosti esittävänsä täysin puolueettomasti puhtaasti juridisen kannan asiaan. Kanta oli juridisesti virheellinen.

Siikalan puheenvuoron tuloksena jo kerran päätetty kokous avattiin uudestaan ja vastuuvapaus runnottiin pöytään ja kirjattiin vielä yksimielisenä päätöksenä vaikka osa osakkaita vastusti tätä äänekkäästi. Myöhemmin kokousnauhoitteesta selvisi, että itse asiassa varsinaista vastuuvapauden epäämistä kannatettua ehdotusta ei edes oltu vedetty pois ja varsinaista vastuuvapautta ei oltu siis annettu. Siikalan asiantuntemuksesta nauttiva uusi hallitus ei kuitenkaan suostunut korjaamaan pöytäkirjoja toisen tarkistajan yhtiökokousnauhoitteelta tehtyjen korjausten pohjalta vaan väitti vastoin yhtiön yhtiöjärjestystä (”Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja kahden kokouksen valitseman osakkaan tarkastettava ja oikeaksi vahvistettava.”) yhden pöytäkirjantarkistajan hyväksynnän riittävän.

Tästä siis alkoivat Siikalan ”hyvät käytänteet” As Oy Mechelinin hallitusammattilaisena. Myöhemmin näitä käytänteitä on tullut lisää ja Siikalan asiantuntijapalkkiot maksavat osakkaat ovat saaneet nauttia niistä aina käräjäoikeutta myöten. Siikala oli tosin luvannut huolehtia vastuuvapauden myöntämisestä ja hänelle ”hyvä käytänne” tähän näytti siis olevan yksimielisen vastuuvapauden kirjaaminen vastoin osakkaiden suostumusta tai pöytäkirjan tarkastajien huomautuksia. Seuraavassa yhtiökokouksessa pöytäkirjoista vastaavana puheenjohtajana toimiva Siikala ehdottikin, että pöytäkirjan tarkistajaksi ei tulisi valita henkilöä, joka ei välttämättä allekirjoittaisi sitä huomautuksitta. Siikala antoi näin ymmärtää, että hänen pöytäkirjansa suora hyväksyntä oli sen totuusarvoa tärkeämpää. Seuraavan vuoden 10.5.2012 yhtiökokouksessa Siikala, joka on edelleen pitänyt kiinni siitä, että yhtiöjärjestyksen vastaisesti vain toisen tarkistajan hyväksyntä riittää, vetosi kuitenkin samaan yhtiöjärjestyksen lausumaan väittäen että osakkaan täysivaltainen edustaja ei voi toimia tarkastajana koska yhtiöjärjestyksessä pöytäkirjan tarkastaja valitaan osakkaiden joukosta. Tällä Siikala pyrki jälleen vaikuttamaan vahvasti omien pöytäkirjojensa tarkistajien valintaan. Siikalan vastuulla olevan 10.5.2012 yhtiökokouksen pöytäkirja sisälsikin suoria virheitä kuten siihen lisätyn päätöksen yhtiökokousnauhoitteen käytöstä, jota ei ollut sen enempää esitetty kokouskutsussa kuin myöskään tehty itse yhtiökokouksessa. Siikalan vastuulla olevaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.6.2012 pöytäkirjaan oli taas lisännyt päätöksen hallituksen toiminnan hyväksymisestä, josta Siikala vaati puheenjohtajana päätöstä, mutta josta yhtiökokous ei olisi saanut päättää. Samassa pöytäkirjassa esitettiin yksimielisinä sellaisia äänestyspäätöksiä, joissa osakkaat halusivat juuri tuoda ilmi erimielisyytensä äänestyksen kautta. Sen sijaan, että Siikala olisi täyttänyt puheenjohtajan velvollisuutensa tuon erimielisyyden ilmaisun tunnustamiseen, hän pyrki koeäänestyksiin vedoten peittämään sen pakotetun yksimielisyyden hyväksi. Jotta osakkaat ovat voineet turvata oman erimielisyytensä ilmaisun, on heidän täytynyt nostaa Siikalan käytänteiden takia asiasta moitekanne käräjäoikeudessa. Siikalan hyvät käytänteet pöytäkirjoista ja päätöksien yhdenvertaisuudesta ja laillisuudesta vastuullisena yhtiökokouksen puheenjohtajana on siis johtaneet yhtiön osakkaat käräjäoikeuteen. Yhtiökokouksen puheenjohtajana Siikala onkin halunnut kieltää kaiken juridisista asioista puhumisen ja yhdessä kokouksen sihteerinä toimineen isännöitsijän kanssa katsonut, että osakkaiden juridiset valitukset kuuluvat käräjäoikeuteen. Todettakoon myös, että vastineessaan moitekanteeseen hallituksen oma asianajaja on esittänyt ettei Siikalan varta vasten vaatima päätös, joka on kirjattu pöytäkirjaan, itse asiassa olekaan päätös.

Oman palvelunsa myyntipuheessaan Siikala myös esitti palkkaamisensa lisäävän luottamusta hallitukseen tilanteessa, jossa hallituksen luottamuspula koski ennen kaikkea talonyhtiön puheenjohtajan suhteita putkiremonttia suunnitelleen Finnmap Consultingin yritykseen ja Finnmap konserniin. Vaikka puheenjohtaja ei ole koskaan antanut tästä lupaamaansa kirjallista selvitystä ja on sen sijaan antanut 28.4.2011 yhtiökokouksessa todistettavasti väärän lausuman asiasta, Siikala tapa selvittää tämä luottamuspula on ollut yhtiökokouksen puheenjohtajana keskeyttää ja kieltää koko keskustelu asiasta seuraavassa 20.6.2011 yhtiökokouksessa ja tämän jälkeen katsoa asia kokonaan jo käsitellyksi. Siikalan avustama hallitus on myös katsonut hyväksi käytänteeksi vaatia sittemmin osakkaita maksamaan näiden reklamaatioista huolimatta Finnmap Consultingin lähettämiä selvittämättömiä erillislaskuja talonyhtiön tilille. Uhkauksina laskujen maksamattomuudesta Siikalan ammattitaidosta nauttiva hallitus on esittänyt toteuttavansa näiden märkätiloissa niiden käyttöä huomattavasti huonontavia ratkaisuja.

Siikalan palkkaaminen hallitukseen 2012

Vuonna 2011 Siikala palkattiin hallitukseen kun muita ehdokkaita ei ollut ja tämä vakuutti tuovansa taloon hyviä käytänteitä, puolueetonta asiantuntemusta ja putkiremonttikokemusta. Epäilevätkin osakkaat saattoivat vielä tuolloin uskoa, että AKHAN asiantuntija todella toisi ulkopuolista puolueettomuutta tai hyviä käytäntöjä taloon. Kuten edellä todettiin antoi Siikala heti valintansa varmistuttua konkreettista näyttöä tämän neutraliteettinsa ilmenemismuodosta. Siikalan avustuksella seuraavan vuoden hallituksen toiminta alkoi myös suuntautua yhä vahvemmin tiettyjen osakkaiden omistajaa vastaan ja Siikalalla täydennetyn hallituksen ”hyvät käytänteet” ovat sittemmin johtaneet yhteen hallinto-oikeuden valitukseen ja kahteen useita asiakohtia koskevaan käräjäoikeuden kanteeseen.

19.6. 2012 yhtiökokouksessa hallitukseen oli vuorostaan tarpeeksi ehdokkaita talon omasta puolesta ja nyt Siikalan palkkausta hallitukseen myös vastustettiin jyrkästi. Kuitenkin Siikala katsoi ammattimaiseksi ja eettiseksi toiminnaksi toimia omasta palkkauksestaan päättävän yhtiökokouksen puheenjohtajana. Samalla palkattuna asiantuntijana Siikala hyväksyi itse valintansa takaavan paketin asettamisen yhtä ehdokasta vastaan. Tässä Siikalan palkkauksen voidaan myös nähdä täyttävän yhtiön varojen laittoman jaon tunnusmerkit sillä laittomaan varainjakoon kuuluu ylihintaisten ja ylimääräisten palveluiden ostaminen yhtiövastikkeista maksettavista yhtiön yhteisistä varoista. Tapaus on vielä eettisen toiminnan osalta erittäin törkeä siinä mielessä, että kyse oli samalla lähes 10% osuutta yhtiön yhtiövastikkeista maksavan osakkaan edustajan jättämisestä pois hallituksesta ja näin oman omaisuutensa ja rahojensa käyttöä koskevista päätöksistä. Sen sijaan osakas pakotettiin maksamaan lähes 10% osuus Siikalan yhtiölle tuomista ylimääräistä kuluista, joita Siikala siis nyt veloittaa toiminnastaan, jossa hän käyttää osakkaiden varoja näiden edun vastaisesti. Käräjäoikeus tulee ottamaan kantaa myös tämän Siikalan käytännön laillisuuteen, mutta on jälleen kysyttävä edustaako tällainen toiminta AKHAn mainostamaa hallitusammattilaisen eettisesti korkeatasoista toimintaa?

Juhani Siikalan käytänteet As Oy Mechelin hallituksen toimissa

Varsinaisesti Siikalan erityistä toimintaa As Oy Mechelinin hallituksessa on tässä mahdollista käsitellä vain hallitukseen kuulumattoman osakkeen omistajan edustajan ja asukkaan näkökulmasta. Koska hallitus on kuitenkin ilmoittanut Siikalan vaikuttaneen merkittävästi sen toimintaan ja Siikalalle on maksettu juuri hallitustoiminnasta palkkioita, voidaan Siikalan toimintaa arvioida hallituksen toimien osana.  Vaikka Siikala ilmoitti tuovansa taloon sen ristiriidat ylittävää neutraliteettia, ei Siikala ole ollut missään yhteydessä osakkaan omistajiin eikä edes vastannut yhteenkään näiden sähköposteista tai tiedusteluista. Vaikka AKHA on mainostanut avointa hallintoa, on Siikala yhtiökokouksissa puolustanut vankasti hallituksen salaisuuksia. Siikala ei ole myöskään huolehtinut edes siitä, että osakkaat saisivat heille lakisääteisesti kuuluvia tietoja omia huoneistojaan ja maksuosuuksiaan koskevista päätöksistä. Siikala ei ole myöskään toimittanut yhtiökokouksen puheenjohtajana lupaamiaan kirjallisia selvityksiä osakkaille. Siikala markkinoi palveluaan lupaamalla edustavansa osakkaiden ristiriidat ylittävää neutraalia näkökulmaa. Ongelmien välittämisen tai sovittelun sijaan Siikala ei ole kuitenkaan kommunikoinut lainkaan osakkaiden omistajien kanssa yhtiökokousten ulkopuolella. Sen sijaan Siikala on ollut allekirjoittamassa suoraan osakkaiden etua vastaan käyviä päätöksiä, jotka osakkaat ovat joutuneet viemään käräjäoikeuteen. Tämän jälkeen Siikala on lähettänyt osakkaalle virheellisiä tietoja sisältäviä uhkauskirjelmiä korvausvaatimuksista, joissa on vaatii tätä vetämään kaikki Siikalan toiminnasta juontuvat kanteet pois ja hylkäämään oman edustajansa. Nämä uhkausvaatimukset ovat ainoa tapa millä neutraali hallitusammattilainen on kommunikoinut osakkaan omistajan kanssa. Onkin uskomatonta, että hallitusammattilaisena toimiva Juhani Siikala, ei ole joko tietoinen tai on tahallisen täysin välinpitämätön siitä, että hallituksen lojaliteetti vastuu koskee kaikkien yhtiön osakkaita, ei ainoastaan hallituksen jäseniä tai niitä osakkaita, jotka myöntyvät kaikkiin hallituksen ehdotuksiin ja päätöksiin. Itse asiassa hallituksen lojaliteettikysymyksessä on kyse niin keskeisestä Asunto-osakeyhtiön periaatteisiin liittyvästä asiasta, että on kyseenalaista voiko tällainen toimija markkinoida toimintaansa asunto-osakeyhtiön hallitusammattilaisena.

Siikalan tultua hallitukseen yksi keskeinen uusi hallituksen käytänne on ollut myös pyrkimys esittää, että kaikki talossa olevat rakenteet, joita ei ole alkuperäisissä vuoden 1927 rakennuspiirustuksissa on luvatta tehtyjä ja hallitus voi määrätä ne poistettavaksi tai poistaa ne. Käytänne on uskomaton, koska 85 vuotta vanhan talon alkuperäisissä piirustuksia ullakkokerroksesta ei ole edes olemassa, todellisuudessa rakenteiltaan hieman eroavat kerrokset 2-6 on kaikki merkittyä identtiseksi, eikä piirustukset muiltakaan osin vastaa täysin 1928 valmistuneen talon rakenteita.  Huomattavaa on, että hallitus on myös soveltanut tätä käytännettään vain yhtä osakasta vastaan ja väittänyt täysin virheellisesti tämän asentaneen itse ja luvatta talon alkuperäisiä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita porttijärjestelmiä, ullakon poikki kulkevia lasimaalauksia tai kokonaisia ilmanvaihto- ja viemärijärjestelmiä. Hallitus on vaatinut osakkaan poistamaan näitä omalla kustannuksellaan, ilmoittanut poistavansa ne itse tai vähintään katsonut oikeudeksi päättää vapaasti yli 80 vuotta paikoillaan olleiden ja hyväksyttyjen rakenteiden olemassaolosta. Osakkeen omistajan tai edustajan kanssa Siikala ei ole edes keskustellut näistä järjettömistä poistovaatimuksista eikä perustellut millään tavoin niiden tarpeellisuutta. Ottaen huomioon, että As Oy Mechelin kuuluu Etu-Töölöön vanhoihin kivisiin arvotaloihin, on myös ihmeellistä miten Siikalan mukaan tulon jälkeen hallituksen käytänteet ovat suuntautuneet talon kulttuurihistoriallisen arvon vähentämiseen.

Juhani Siiikala yhtiökokouksen puheenjohtajana

”Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen puheenjohtajalla on vastuu siitä, että yhtiökokouksessa tehdään laillisia ja yhtiöjärjestyksen mukaisia päätöksiä loukkaamatta osakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksia. AKHA välittää asiantuntijoitaan tarpeen mukaan myös yhtiökokouksen puheenjohtajiksi.” (Keijo Kaivanto AKHAN tiedotteessa 4.3.2011.)

”Olen täysin puolueeton, ei minkäänlaista ongelmaa ole siinä. Se on minun tavoite. Konsti jolla saadaan tahdonilmaus.” (Juhani Siikala yhtiökokouksen puheenjohtajana.)

Tultuaan valituksi talon hallituksen ammattilaisjäseneksi Juhani Siikala on toiminut myös jokaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana. Parempi hallintotapa olisi ettei hallituksen jäsen toimisi yhtiökokouksen puheenjohtajana varsinkaan silloin kuin osakkaiden ja hallituksen välillä on olemassa selviä ristiriitoja. Näin talonyhtiössä toimittiin ennen Siikalan tuomia ns. hyviä käytänteitä. Huomattavampaa on kuitenkin, että Siikala on halunnut toimia puheenjohtajana myös silloin kun on päätetty hänen omasta vastuuvapaudestaan hallituksen jäsenenä. Siikala on suostunut luopumaan tästä vasta kun hänelle on useaan kertaan huomautettu ettei tähän suostuta kaikkien osakkaiden osalta. Tilalleen Siikala on vuorostaan ehdottanut isännöitsijää, joka on tietenkin asiassa aivan yhtä esteellinen. Tästäkin ehdotuksesta Siikala on luopunut vasta kun hänelle on kirjaimellisesti luettu lakia. Onkin omitusta, että osakkaiden täytyy jatkuvasti huomauttaa palkatulle hallitusammattilaiselle hallinnon hyvistä käytännöistä ja kertoa tälle AOYL:n vaatimuksista, samalla kun tämä veloittaa talonyhtiötä pelkästä läsnäolostaan ”neutraalina” ”hyvän hallinnon” asiantuntijana 90 euroa + alv. Ja kuten todettiin Siikalan mielestä hyvään hallintokäytäntöön kuuluu myös yhtiökokouksen puheenjohtajana toimiminen silloin kun päätetään hänen omasta ylimääräisestä palkkauksestaan talonyhtiön palvelukseen.

Heti ensimmäisestä Siikalan johtamasta yhtiökokouksesta lähtien Siikalle on myös jouduttu jatkuvasti huomauttamaan ettei hän jaa puheenvuoroja yhdenvertaisesti. Siikala on pyrkinyt keskeyttämään hallitusta kohtaan kriittiset tai kyseenalaistavat puheenvuorot suosien vuorostaan kaikkia hallituksen jäsenien tai näiden ehdotuksia kannattavia puheenvuoroja. Hallituksen aikaisemman toiminnan arviointi on haluttu sulkea pois keskustelusta ”historiana”.  Siikala on korostanut tätä ”puolueettomuuttaan” kommentoiden hallituksen toimintaan myönteisesti suhtautuvista puheenvuoroista kuinka rakentavia ja hyviä ne ovat olleet (”Nimenomaan näin on – tämä oli hyvä puheenvuoro”, ”Hyvä puheenvuoro – unohdetaan historia”). Hallituksen toimintaa kohtaan kriittisemmät puheenvuorot ovat olleet sen sijaan vain osakkaiden mielipiteitä tai eivät kuulu asiaan (”Ei enää mielipiteitä vaan rakentavia ehdotuksia. Jos ei niitä tule niin keskeytän puheenvuoron”, ”Tämä oli pelkkää jossittelua”, ”Ei puhuta juridiikasta”). Siikala ei ole myöskään puuttunut mitenkään isännöitsijän tapaan huutaa osakkaille ”ole hiljaa” kommentteja. Toisilta osakkailta Siikala on vaatinut keskittymistä juuri Siikalan itsensä määrittämään agendaan ja samalla hallituksen jäsenet ovat saaneet esittää täysin asiaan kuulumattomia ja virheellisiä spekulaatioita mm. osakkaiden henkilökohtaisista luonteenpiireteistä tai oletetuista motiiveista. Siikalan näkemyksessä puheenjohtajan puolueettomuutta edustaa näemmä myös se, että yhtiökokouksen ja hallituksen puheenjohtaja kehuvat kilpaa yhtiökokouksissa toistensa työskentelyä yhtiön hyväksi kun taas hallituksen toiminnasta valittavia osakkaita luonnehditaan yksityisen edun ajajiksi ja yhtiökokousten pitkittäjiksi.

Yhtiökokouksen puheenjohtajalla on tietenkin vastuu myös ääniluettelon pitämisestä ja samalla myös osakkaiden äänestysoikeuden vahvistamisesta. Tässäkin tapauksessa Siikalan ”puolueettomuus” on näyttäytynyt toimintana, jossa on hyväksytty hallituksen kannattajille annettuja puutteellisia valtakirjoja samalla kun haluttu evätä valtakirjat, jotka on annettu hallituksen ehdotuksia mahdollisesti vastaan äänestäville. Siikala on ollut erittäin tarkka ettei neljän perikunnan jäsenen allekirjoittamaa valtakirjaa voida hyväksyä, koska mukana ei ole ollut virallista todistusta perikunnan jäsenistä. Samassa kokouksessa hallituksen ehdotuksen puolesta on kuitenkin äänestetty perikunnan edustajana ilman tällaista todistusta ja toisaalta valtakirjalla, jossa todistus on kyllä ollut, mutta josta on puuttunut perikunnan jäsenen valtakirja. Hallituksen puolesta on myös äänestetty valtakirjalle, joka on kirjoitettu täysin virheelliselle nimelle. Siikalalle ”puolueeton” hyvä käytänne valtakirjojen hyväksyntään näyttää olevan kiinni siitä ovatko valtakirjat annettu hallituksen tueksi vai ovatko ne annettu mahdollisesti hallituksen ehdotusta mahdollisesti vastaan äänestäville.

Siikalan edustaman AKHA:n mukaan ”yhtiökokouksen puheenjohtajalla on vastuu siitä, että yhtiökokouksessa tehdään laillisia ja yhtiöjärjestyksen mukaisia päätöksiä loukkaamatta osakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksia”. Yhtiökokouksen puheenjohtajana Siikala on kuitenkin halunnut kieltää juuri keskustelun päätösten laillisuudesta tai osakkaan omistajien yhdenvertaisuudesta ja oikeuksista keskeyttäen näitä koskevat puheenvuorot ja ilmoittaen ettei yhtiökokouksessa tule keskustella juridiikasta. Siikalan mukaan riittävää on jos hallituksen toiminta tai yhtiökokouksen päätökset saavat enemmistön tahdonilmauksen puolelleen huolimatta päätösten vaikutuksesta yksittäisten osakkeen omistajien oikeuksille. Näin Siikalan toiminnassa myös vähemmistösuojaksi tarkoitettua yhdenvertaisuutta on tulkittu ikään kuin enemmistön antamana tukena hallituksen toimille.

Tulkinnassaan yhtiöjärjestyksestä ja AOYL:sta Siikala on pyrkinyt esittämään hallituksen toimintaa tukevia näkemyksiä ja kuten jo todettu kieltäytynyt varsinaisesti puhumasta juridiikasta. Heti ensi töikseen Siikala esitti hallitukselle suotuisan virheellisen tulkinnan vastuuvapauden juridisesta merkityksestä ja ensimmäisessä puheenjohtajana johtamassaan yhtiökokouksessa vuorostaan virheellisen tulkinnan erityistilintarkastuksen kulujen osalta, joiden hän väitti tulevan tarkastusta vaativien maksettavaksi. Siikala pyrki näin aktiivisesti estämään osakkaiden ehdottoman erityistilintarkastuksen. Palkattuna asiantuntijana ja yhtiökokouksen puheenjohtajana esitetty virheellinen näkemys voidaan tässä nähdä jopa uhkailuksi. Edelleen Siikala on pyrkinyt uhkailemaan korvausvaatimuksilla osakkaita kun nämä ovat joutuneet puolustamaan oikeuksiaan käräjä- tai hallinto-oikeudessa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.5.2012 Siikala esitti yksiselitteisesti määräenemmistön riittävän yhtiöjärjestyksen muutokseen, jonka voidaan katsovan vaativan kaikkien osakkaiden suostumusta. Siikala ei tuonut esiin muutokseen kuuluvia seikkoja, jotka vaikuttavat osakkaan omistajien oikeuteen suhteessa yhtiön netto-omaisuuteen vaan esitti jälleen tarkastaneensa asian kiinteistöliiton nimeltä mainitsemattomilta lakimiehiltä. Siikala ei myöskään huolehtinut, että pöytäkirjat olisi allekirjoitettu ajoissa ja toimitettu osakkaiden pyynnöstä näille ennen kuin kolmen kuukauden päätöksen moittimisaika oli jo umpeutunut.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa heinäkuussa 2012 Siikala vaati yhtiökokousta päättämään asiassa, josta ei olisi saatu lainkaan päättää kokouksessa ja josta osakkaat eivät edes olisi halunneet päättää puutteellisen informaation varassa. Kuten edellä mainittiin Siikala hyväksyi valmiin hallituspaketin asettamisen yksittäistä osakasta vastaan ja myös kirjasi vähemmistö-osakkaiden jyrkästi vastustamia päätöksiä pöytäkirjaan yksimielisiksi päätöksiksi. On jälleen kysyttävä minkälaisia ”hyviä käytänteitä” nämä Siikalan toimintatavat edustavat? Siikala nostaa 90+alv euron tuntipalkkiota toiminnastaan yhtiökokouksen puheenjohtajana, jonka ensisijaisena tehtävä on huolehtia siitä, että ”yhtiökokouksessa tehdään laillisia ja yhtiöjärjestyksen mukaisia päätöksiä loukkaamatta osakkaiden yhdenvertaisuutta ja oikeuksia.”

Juhani Siikala putkiremontin asiantuntijana

Vuoden putkiremonttikilpailuja järjestävä Juhani Siikala tarjoaa ammattilaispalvelujaan erityisesti talonyhtiöille, joissa on menossa suuria korjaushankkeita ja joissa siis liikkuvat tuolloin suuret rahasummat. Onko sitten Siikalan palkkaaminen mahdollistanut rahasummien pienentymisen talonyhtiön kustannusten osalta ja onko se taannut laadukkaan korjaushankeen? Siikalan erityistä osaamisaluetta pitäisi olla palvelujen hankinta ja hän on ilmoittanut tehneensä valtavasti töitä As Oy Mechelinin putkiremontin urakoitsijan kilpailuttamisessa ja valinnassa. Siikalan tultua mukaan urakoitsijoiden kilpailuttamiseen ja arviointiin osakkaiden jo aikaisemmin pöyristyttävän kalliiksi kokema 2,9 miljoonan (918,36 €/ m²) arvio nousi kahdessa kuukaudessa 3,1 miljoonaan (981,6 €/ m²). Siikala puolusti summaa normaalina. Samalla Siikala puolusti itse tarjoajien, tarjouksien ja urakkaneuvottelujen ehdotonta salaisuutta eikä hallitus ole suostunut edellenkään paljastamaan tehtyjä tarjouksia, tarjousten tekijöitä tai mitään urakoitsijoiden kilpailutukseen tai valintaan liittyviä konkreettisia tietoja vaikka itse urakoitsijan valinnasta on kohta kulunut kaksi vuotta.

Urakoitsijaksi Siikalan avustuksella päädyttiin valitsemaan rakennusliike Muhonen ja varsinaisen putkityön tekijäksi näiden alihankkija virossa 2011 rekisteröity TubeMaster Oü, joka aiheutti talossa mittavat vesivauriot yli kymmenessä huoneistossa. Koko remontti on ollut valtavasti myöhässä, työn jälki on ollut surkeaa ja asukkaiden ja omistajien on itse täytynyt huolehtia työnjohdon toimista ja valvoa kielitaidottomia työntekijöitä, jotka ovat jatkuvasti joutuneet korjaamaan ja uusimaan tekemisiään. Vaikka osa ongelmista on yleisiä putkiremonteille, on Siikalan ammattilaisapuun tukeutuneen As Oy Mechelinin tapauksessa nämä olleet huomattavasti mittavampia ja hintalappu reilusti suurempi. Osakkaan omistajan ja asukkaan näkökulmasta ei voi kuin ihmetellä miten putkiremonttikilpailujen tuomariston puheenjohtajan asiantuntemuksen avulla on todella voitu tehdä osakkaille näin kalliiksi ja vaivalloiseksi osoittautunut remontti. Valitettavasti Juhani Siikalan tapaiset hallitusammattilaiset eivät näytä olevan minkäänlaisessa vastuussa markkinoimiensa palvelusten todellisesta vaikutuksesta.

Siikalan asiantuntemuksella täydennetty hallitus ei ole myöskään vaatinut urakoitsijaa suorittamaan osakkaiden huomauttamia puutteita vaan erimielisyyden aiheissa hallitus on ennemminkin tukenut urakoitsijaa osakkaan vaatimuksia vastaan. Osakkaan ja asukkaan näkökulmasta Siikalan ammattitaito ei ole näkynyt missään muussa kuin, että tämän hallituksen osana tekemät päätökset ovat vielä ennestäänkin lisänneet osakkaalle remontista aiheutuvia ongelmia ja Siikala on pyrkinyt ennemmin hankaloittamaan osakkaan ja asukkaiden yhteistyötä urakoitsijan kanssa.

Juhani Siikala esittää olevan erityisesti putkiremonttien asiantuntija ja myy tällä perustellaan asiantuntemustaan putkiremonttia suunnitteleville talonyhtiöille. Siikalan toiminnassa As Oy Mechelin putkiremontissa ei ole kuitenkaan millään tavoin näkynyt, että hän olisi edes tietoinen viime aikoina erityisesti putkiremonteissa tärkeäksi korostetusta käyttäjälähtöisyydestä ja osakkaiden ja asukkaiden osallistuttamisesta muutenkin kuin vain sysäämällä heidän niskoilleen itse työn valvonta. Remontin maksavien osakkaiden osalta Siikalalle on ollut jälleen tärkeintä yhtenäisen tahtotilan saaminen hallituksen tekeminen päätösten taakse yhtiökokouksessa. Siikala on jopa ilmoittanut, että hänen eniten korostamansa seikka toimiessaan putkiremonttikilpailujen tuomaristossa on tutkia miten talonyhtiön tahtotila on ilmaistu. As Oy Mechelinissä tuo tahtotilan ilmaisu ei ole tarkoittanut osakkaiden näkökantojen huomioimista vaan ainoastaan pyrkimystä saada yhtiökokouksessa enemmistön tahtotila hyväksymään hallituksen jo tekemät päätökset, joita ei sen enempää ole perusteltu yksittäisille osakkeen omistajille. Erityisesti osakkaiden yhdenvertainen kohtelu ja tämän varmistaminen ei ole kiinnostanut Juhani Siikalaa ja jälleen tässäkin osakas on pakotettu hakemaan oikeuttaan yhdenvertaisuuteen käräjäoikeudesta.

Juhani Siikala asiantuntemus hallitusammattilaisena

Juhani Siikalan tapaisten hallitusammattilaisten läsnäoloa talonyhtiöiden hallituksessa on puolustettu heidän asiantuntemuksensa tuomalla edulla, mutta on erittäin kyseenalaista mitä tämä asiantuntemus on? Mitään varsinaisia vaatimuksia tuolle asiantuntemukselle ei valitettavasti ole olemassa. Voidaan tietenkin kysyä pitäisikö ”hyvän hallinnon” asiantuntijoina esiintyvillä ammattilaisilla olla edes jonkinlaista hallintotieteiden koulutusta tai edes perussuoritusta kokous- ja neuvottelutaidoista? Olisiko talonyhtiön hallituksissa asiantuntijoina toimivien tunnettava Asunto-osakeyhtiö lakia tai olisiko heillä oltava edes perustiedot juridiikasta? Vai voitaisiinko näiltä omien sanojensa mukaan yhtiön ”demokraattista tahtotilaa” omien päätöksiensä tueksi selvitteleviltä asiantuntijoilta odottaa jopa jonkinasteisia perusopintoja yhteiskuntatieteistä tai alkeisopetusta vallankäytön välineenä toimivan plebiskiittisen tai diktatuurisen demokratian ongelmista, jota he niin vahvasti näyttävät kannattavan.

Asunto-osakeyhtiö Mechelinin tapauksessa Juhani Siikalan asiantuntemuksen on väitetty koskevan ennen kaikkea rakennusteknistä ja taloudellista puolta. Hyvän hallinnon periaatteita Siikala ei joko näytä tuntevan tai on niiden suhteen piittaamaton. Juridiikasta hän ei halua keskustella vedoten tässä aina kiinteistöliiton nimettömiltä lakimiehiltä saamiinsa ohjeisiin. Demokratiaan ja tahtotilaan Siikala tosin on vedonnut useaan otteeseen ja sanonut tehtävänsä olevan juuri yhtiökokouksen tahtotilan määrittäminen. Valitettavasti tässä liikkeenjohdon konsultti sekoittaa hallituksen strategisen intention ja demokraattisen tahdonmuodostuksen käsitteet ja edustaa itse tätä kenties ymmärtämättä poliittisen teorian asiantuntijoiden totalitaristisiin hallintojärjestelmiin liittämiä plebiskiittisen demokratian näkemyksiä.

Siikalan aikana hallituksen toiminnassa onkin edelleen korostunut käytänne, jossa hallitus tekee ensin päätökset ja aloittaa jo toiminnan toteuttamisen pyrkien sitten jälkeenpäin hyväksyttämään tämän yhtiökokouksessa talonyhtiön enemmistön tahtotilana. Niinpä hallitus tilasi itsenäisesti yhtiökokouksen päätöksen vaatiman huoneistokohtaisen ja erillisesti maksettavaksi tulevan laajakaistayhteyden samalla ilmoittaen, että asiaa käsitellään vasta tulevassa yhtiökokouksessa. Esittelemättä varsinaista ullakkorakentamisen hankesuunnitelmaa yhtiökokoukselle lainkaan, hallitus päätti tilata omin päin lisää ullakkorakennus- ja pihasuunnitelmia, käydä niistä viranomaisneuvotteluja ja hakea näille rakennuslupaa käyttäen tähän yhtiön varoja ja esittäen ne tasekirjoissa märkätilasaneeraukseen liittyvinä korjauskustannuksina. Toimintansa hallitus halusi sitten hyväksyttää jälkeenpäin yhtiökokouksen enemmistön tahtotilalla. Tässäkin Siikalan käytänteet osoittavat ettei Asunto-osakeyhtiön hallittusammattilaisena toimiva henkilö näemmä ymmärrä yhtiökokouksen ja hallituksen toiminnan suhdetta tai sitten hän toimii tahallisesti väärinpäin nähden yhtiökokouksen tehtäväksi hyväksyä jälkeenpäin hallituksen jo itsekseen aloittamat ja tekemät toimet.

Siikala on korostanut asiantuntemuksensa perustana juuri pitkäkaista kokemusta kiinteistötoiminnan kentässä liikkeenjohdon konsulttina. Liikkeenjohdon konsultti on tietenkin vielä epämääräisempi ja vähemmän vaatimuksia sisältävä nimike kun hallitusammattilainen. Se sisältää kuitenkin jo itsessään vaaran ettei talonyhtiöiden hallituksissa toimiva liikkeenjohdon konsultti osaa, ymmärrä tai omista liiketaloudellista intresseistään johtuen halua tehdä eroa varsinaisen liikeyrityksen johtamisen ja asunto-osakeyhtiön hallituksen toiminnan välillä. Voiton tavoitteluun pyrkivän liikeyrityksen johdossa voi toki vedota liikesalaisuuksiin eikä johdon tarvitse välittää tuon taivaallista vähemmistöosakkaiden mielipiteistä. Liikeyrityksen osakkeet eivät ole kenenkään konkreettisia koteja ja asuntoja eikä liikeyrityksen hallinto vaikuta konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti osakkaiden elämään. Siikalan toiminta As Oy Mechelinin hallituksessa on kuitenkin vaikuttanut vahvasti ja konkreettisesti asukkaiden ja osakkeen omistajien konkreettiseen elämään ja tämä vaikutus on ollut osaltaan kaikkea muuta kuin positiivista. Tästä näkökulmasta Siikalan tarjoama ja osakkailla maksatettava asiantuntemus ei ole todellakaan ole vaikuttanut asiantuntevalta sen enempää yhtiön talouden kuin rakennushankkeiden osalta.

Juhani Siikala taloudellisena asiantuntijana.

Kuten edellä todettiin Siikalan palkkaus hallitukseen ja tämän taloudellinen osaaminen urakoitsijoiden kilpailutuksessa merkitsi heti 200 000 euron nousua jo ennestään kohtuuttomiksi arvioituihin kustannuksiin. Samalla talousasiantuntijana esiintynyt ekonomi vakuutti vastoin kaikkea rakennusalan suhdanteiden tilastoja, ettei putkiremonttien hinnat tule ainakaan laskemaan. Todettakoon, että sittemmin myös lähitaloissa on aloitettu huomattavasti edullisemman kustannusarvion remontteja. Tosin omien sanojensa mukaan paljon työtä urakoitsijan kilpailutuksessa tehneen Siikalan tuomaa taloudellista hyötyä urakoitsijan valintaan olisi helpompi arvioida jos hallitus suostuisi antamaan osakkaille tehdyt tarjoukset ja julkaisemaan lähes kaksi vuotta sitten pidettyjen urakkaneuvottelujen dokumentit.

Mutta kenties Siikalan talousosaaminen näkyy hallituksen 10.2.2012 osakkaille esittämässä talonyhtiön omaisuuden myyntiä koskevassa rahoituslaskelmassa, jonka tekemiseen hallitus tosin ilmoitti käyttäneensä kokonaiset kolme vuotta. Tässä ”rahoituslaskelmassa” esimerkiksi ullakon varastotilan myynti esitettiin puhtaana voittona ja selvittämättömänä summana, joka perustui hallituksen mukaan salaisina pidettyihin urakkaneuvotteluihin. Kaikki asiaan liittyvät kustannukset oli jätetty laskelmasta kokonaan pois, joten kyse ei ollut edes mistään oikeasta taloudellisesta laskelmasta. Voidaankin ihmetellä mikä on tällaisten ”rahoituslaskelmien” vaatima talousosaaminen, jota Siikalan on väitetty tuovan hallitukseen? Tai kenties Siikalan talousosaaminen näkyy hallituksen tilinpidon tavassa, jossa esimerkiksi ullakkosuunnitelmiin ja lupahakemuksiin käytetyt menot oli merkitty tasekirjassa erittelemättöminä märkätilojen saneerauksen korjauskuluina.

Siikalan palkkiot maksamaan pakotetuille osakkaan omistajille ei ole lainkaan selvinnyt mitä taloudellista osaamista tai hyötyä Siikalan on todellisuudessa taloon tuonut? Siikalan aikana ennen vakavaraisen talon kiinnitykset ja rasitteet ovat nousseet n. 205 027 eurosta 3 505 027 euroon. Laadultaan ala-arvoisen ja erittäin pitkittyneen putkiremontin on katsottu selittävän noista kuluista 3,1 miljoonan osuuden. Lisää kuluja on hallituksen arvion mukaan lähivuosina tulossa noin miljoonan euron verran.

Juhani Siikala rakennusalan asiantuntijana

Myöskään Juhani Siikalan rakennusalan ja rakennustekniikan asiantuntemuksen tuoma lisäarvo talon putkiremontille on jäänyt osakkaan ja asukkaan näkökulmasta täysin arvoitukseksi. Talon putkiremontti ei ole ollut onnistunut korjaushanke edes rakennusteknisiltä osiltaan. Siikala ei ole myöskään millään lailla edustanut osakkaille tai asukkaille rakennusteknistä osaamista remontin aikana. Sen sijaan Siikala on ollut tekemässä ”rakennusteknistä” päätöstä vetää huoneiston viemäri entisen linjansa vastaisesti huoneiston poikki ja sen eteisen lattian päälle. Siikala on myös päättänyt poistaa huoneistosta osan, jossa sijaitsee sen ilmanvaihtohormi antamatta mitään rakennusteknistä ratkaisua sille miten huoneiston painovoimainen ilmanvaihto tämän jälkeen järjestettäisiin. Siikalalta on kysytty tätä kirjallisesti, mutta jälleen hän ei ole katsonut asiakseen vastata osakkaalle, jonka huoneistoa koskevia ja pilaavia päätöksiä hän tekee vieläpä tältä palkkiorahoja siitä nostaen.

Juhani Siikala kiinteistöalan moniottelijana

 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. on myöntänyt Juhani Siikalalle 2002 kiinteistöjohdon sertifikoinnin (KJS). Raklin mukaan tällaisen toimijan pitäisi olla ”kiinteistö- ja rakennusalan moniottelija”, joka tuntee ”niin talouselämää, tekniikkaa kuin juridiikkaakin ja seuraa yhteiskunnan kehitystä. Sertifioitu kiinteistöjohtaja osaa johtaa ihmisiä ja organisaatioita sekä ajatella ja toimia globaalisti. Sertifioidun tulee myös olla valmis ylläpitämään ja kehittämään aktiivisesti ammattitaitoaan.”

On todettava, että osakkaan näkökulmasta Juhani Siikalan toiminta As OY Mechelinissä ei ole antanut mitään viitteitä näistä Raklin sertifikaatin esittämistä ominaisuuksista. Siikala on toiminut erityisesti 80- ja 90-luvulla ahkerasti rakennus- ja kiinteistöalan järjestöissä sekä vaikuttanut useissa rakennusalan julkaisussa. Siikala on toiminut aikaisemmin mm. Pasilan Huolto Oyn toimitusjohtajana ja Sato Yhtymä Oy:n toimialajohtajana. Tällä hetkellä Siikalan varsinainen liiketoiminta näyttää kuitenkin muodostuvan toiminnasta talonyhtiöiden hallitusasiantuntijana. Siikala on tosin itse väittänyt ettei tee tätä hallitusammattilaisen työtä rahan takia, mutta ainakin As Oy Mechelinin tapauksessa hän nostaa yhtiöltä toimintansa laatuun ja osaamisen nähden suhteettoman suuria ”asiantuntijapalkkioita”.  Jos Siikalan toiminta hallitusammattilaisena perustuu laajalle kiinteistö- ja rakennusalan kokemukselle ja tästä opituille parhaille ”käytänteille” kuten hän on itse ilmoittanut, niin ainakin As Oy Mechelinissä Siikalan käytänteistä saatujen kokemusten valossa tämä heittää vahvan varjon koko kiinteistö- ja rakennusalalla vallitseville ”maan tavoille” ja alan eettiselle toiminnalle kokonaisuudessaan. Tai kenties ongelma on siinä, että liiketoiminnan konsultti Siikala on toiminut juuri rakennus- ja kiinteistöalan liiketoiminnan parissa, jonka edut ovat kaikista näennäisestä mainospuheesta huolimatta todellisuudessa usein täysin vastakkaisia asunto-osakkeen omistajan tai asukkaan eduille. Olisi tietenkin jopa sinisilmäistä odottaa, että kiinteistöliiketoiminnasta varansa saava konsultti olisi jostain syystä osakkaiden edun puolella tai välttämättä siitä edes kiinnostunut. Hallitusammattilaisia talonyhtiöihin valittaessa olisin erityisen tärkeää selvittää onko heillä mitään todellista intressiä ajaa osakkaiden ja asukkaiden asiaa ja ymmärtävätkö he edes lainkaan sitä, että talonyhtiön hallitus on talon osakkaan omistajien ja asukkaiden palveluksessa ja hallituksen lojaliteettivaatimus koskee kaikkia talon osakkaita. Silloin kenties myös ymmärrettäisiin, että hallitusammattilaisen hyvä verkostoituminen kiinteistöbisnekseen pitäisi nähdä osakkaiden ja asukkaiden edun kannalta enemmin dismeriittinä.