Sapere Aude !

Immanuel Kant

 

Sapere Aude !

Uskalla tietää – Käytä rohkeasti omaa järkeäsi!

 

Lähes 250 vuotta sitten Immanuel Kant määritti tämän valituksen motoksi. Kantin mukaan valistus on ihmisen pääsemistä ulos hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta. Alaikäisyys on taas kyvyttömyyttä käyttää omaa järkeä ilman toisen johdatusta.

Mutta miksi niin monia ihmisiä pelottaa edelleen tieto ja valistus?

Kantin mukaan laiskuus ja raukkamaisuus ovat syitä siihen miksi niin suuri osa ihmisistä kuitenkin mielellään jää alaikäiseksi koko elämänsä ajaksi, ja miksi toisten on niin helppo ryhtyä näiden holhoojiksi ja tehdä heistä tahtoonsa myöntyvää passiivista karjaa.On niin mu­kavaa olla alaikäinen. Minun ei ole tarpeen ajatella, mikäli vain pystyn maksamaan; toiset hoitavat kyllä ikävät asiat puolestani.”

Kant katsoi ettei hän elänyt vielä valistuneella aikakaudella, mutta kylläkin valistuksen aikakaudella.  Kant nimitäin oletti valituksen projektin jatkuvan ja suuren yleisön valistavan itseään jos siihen vain suotaisiin vapaus. Tuohon vapauteen taas ei vaadittaisi mitään muuta kuin sitä, että kukin käyttää järkeään kaikilta osin julkisesti. Mutta tämän julkisen järjen käytön täytyi olla täysin vapaata, jotta se saisi aikaan valistusta ihmisten keskuudessa.

friedrich_II

Kant asetti valitus tekstinsä samalla Fredrik Suurelle pyrkien näin vaikuttamaan valistuneen itsevaltiaan roolin omaksuneen Fredrikin suopeuteen vapaata, julkista ja kriittistä järjen käyttöä kohtaan. Valistuneen itsevaltiaan ei tulisi pelätä julkista keskustelua vaan hänen olisi tuettava vapaata julkisen järjen käyttöä ja näin alamaistensa kasvamista pois alaikäisyyden tilasta.

Tämä pyrkimys oman järjen ohjaukseen oli itsessään ihmisyyden pyhä oikeus ja perusta. ”Ihminen voi kylläkin lykätä omalta kohdaltaan ja silloinkin vain joksikin aikaa tuonnemmaksi valistusta sen suhteen, mitä hän on velvollinen tietämään, mutta siitä kokonaan luopuminen olisi hänelle itselleen ja vielä enemmän hänen jälkeläisilleen ihmisyyden pyhien oikeuksien loukkaamista ja niiden maahan tallaamista.”

info

Olemmeko nyt lähes kaksi ja puoli vuosisataa myöhemmin omassa tietoyhteiskunnassamme saavuttaneet valistuneen ajan ja rohkeuden tietoon. Tuskinpa.

Vaikka aikanamme korostetaan teoriassa hallinnon avoimuutta, julkista avointa järjen käyttöä ja valistunutta kansalaisuutta todellisuudessa erilaiset hallinnon salaisuudet, nuo valistuksen vastaiset niin sanotut arcana imperium -periaatteet (käskyvallan salaisuudet) näyttävät luonnehtivan todellista vallan käyttöä. Vastaavasti ihmiset itse haluavat mieluummin olla tietämättä asioista, pysyä ikuisessa alaikäisyyden tilassa, maksaa ja totella sen enempää ajattelematta mistä he maksavat ja mitä he tottelevat.

sapere+aude2

Valistuksen motto: rohkeus tietoon, sapere aude, on valittu myös tämän sivuston motoksi, jonka tarkoitus on tarjota tietoa ja ajattelua asunto-osakeyhtiöiden asioista ja erityisesti As Oy Mechelinin historiasta ja toiminnasta. Kiinteistöalalla ja talonyhtiöissä nimittäin esitetään myös paljon kauniita ajatuksia avoimuudesta ja julkisesta järjen käytöstä, mutta todellisuus näyttää kovin kovin toisenlaiselta.

As Oy Mechelinin yhtiökokouksessa 2011 hallituksen puheenjohtajan itsevaltaista roolia talon asioiden hoidossa ja remontteja koskevien dokumenttien pimittämistä osakkailta puolustettiin rakennusalan insinöörin valistuneena itsevaltiutena.

Tämä oli suoraan sanoen täysin absurdia. Ei vain siksi, että meille vielä 2000-luvulla tarjotaan yhteisten asioiden hoitamisen malliksi itsevaltiuden aikakautta vaan myös siksi, että tässä myös koko käsite valistuneesta itsevaltiudesta oli ymmärretty täysin väärin ja sekoitettu johonkin, jota voisi verrata ennemmin 1900 -luvun totalitaristiseen diktatuuriin.

Valistunut itsevaltius ei suinkaan tarkoittanut teknisellä asiantuntijuudella itsensä legitimoivaa sanelupolitikkaa eli diktatuuria, vaan juuri julkisen ja vapaan järjen käytön ja kritiikin sallimista sekä vanhojen hallinnan salaisuuksien, arcana imperimumin, purkamista. Sen sijaan, että talon niin sanottu ”valistunut itsevaltius” olisi esimerkiksi tukenut näitä sivuja ja osallistunut itse niillä julkiseen ja avoimeen keskusteluun talon asioista, on asukkaita kehotettu olemaan lukematta tätä sivustoa, josta voi saada hallitusta häiritsevää tietoa.

Tässä suhteessa Fredrik Suuren valistuneen itsevaltiaan mallin sijaan kyse on ennemmin tämän seuraajan Fredrik Wilhem II mallista. Jälkimmäinen pyrki kaikin tavoin estämään valistuksen leviämistä ja vapaata kriittistä keskustelua. Mutta Fredrik Wilhemiä, joka keräsi ympärilleen vain huonoja ja ajattelemattomia lakeijoita ja epäonnistui lähes kaikissa suurissa projekteissaan, ei tunnetakaan lisänimellä suuri.

bury2

As Oy Mechelinissä on myös havaittu toinen valistuksen vastainen piirre. Ihmisten pelko tietoa kohtaan ja vakaa halu pysyä alaikäisinä. Enemmistö on antanut äänensä tai valtakirjansa äänestäkseen itse tiedon saantia vastaan hallinnon salaisuuksien puolesta. Vaikka heille on osoitettu, että heille on kerrottu hallituksen osalta suoraan väärä tietoa esimerkiksi puheenjohtajan suhteista talon palkkaamiin urakoiden suunnittelijoihin, nämä eivät ole suuttuneet hallitukseen, vaan näiden nolojen tosiasioiden paljastamiseen. Talonyhtiön palkkaamien ”asiantuntijoiden”, isännöitsijän ja etenkin talon hallituksen puheenjohtajan on annettava päättää puolestamme, emmekä me halua tietää mitä nuo päätökset koskevat tai maksavat tai mitkä niiden todelliset vaikutukset ovat.

”On niin mu­kavaa olla alaikäinen. Minun ei ole tarpeen ajatella, mikäli vain pystyn maksamaan; toiset hoitavat kyllä ikävät asiat puolestani.”